Informácie o ochrane osobných údajov týkajúce sa spracúvania podľa GDPR a Zákona

Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne, a preto Vás týmto informujeme v súlade s čl. 13, 14 a 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a § 19, 20 a 27 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) o tom, akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše nároky a práva vyplývajúce z práva na ochranu osobných údajov.

  1. Prevádzkovateľ osobných údajov a údaje o ňom

Prevádzkovateľ osobných údajov

Plastonic s.r.o.

Nám. Osloboditeľov 3B 040 01 Košice – mestská časť Juh

Tel.: +421 911 370 722

E-mail: info@dfmotor.sk

Zodpovedná osoba je zastihnuteľná na adrese alebo e-mailu:

Plastonic s.r.o.

Nám. Osloboditeľov 3B 040 01 Košice – mestská časť Juh

E-mail: info@dfmotor.sk

  1. Účely a právne základy pre spracúvanie Vašich osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR, Zákonom, vnútroštátnymi a ďalšími predpismi práva na ochranu osobných údajov (viď. podrobnosti nižšie). Konkrétne detaily toho, aké osobné údaje sú spracovávané a akým spôsobom sú využívané, závisia v každom jednotlivom prípade predovšetkým na požadovaných alebo dohodnutých službách. Ďalšie podrobnosti alebo detaily pre účely spracúvania osobných údajov nájdete v príslušných zmluvách, formulároch, súhlasoch a/alebo iných dokumentoch Vám poskytnutých (napr. v súvislosti s používaním našich webových stránok alebo našimi zmluvnými podmienkami). Okrem toho môžu byť tieto informácie o ochrane osobných údajov priebežne aktualizované, o čom sa môžete dozvedieť z našich webových stránok.

2.1 Účely vyplývajúce z plnenia zmluvy alebo uskutočňovania predzmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona)

Spracúvanie osobných údajov prebieha za účelom plnenia zmlúv uzatvorených s Vami a vybavenia Vašich objednávok. Spracúvanie tak slúži najmä k poskytnutiu záruky výrobcu, poskytnutiu doplnkovej predĺženej záruky, pre účely automobilovej asistencie, prevádzke záznamu digitálnych služieb, kulancií, bonusovým programom pre zdravotne postihnuté osoby, podpore financovania vozidiel atď. Spracúvanie osobných údajov prebieha tiež za účelom uskutočňovania opatrení a činností v rámci predzmluvných vzťahov, napr. pri poskytovaní testovacích jázd potenciálnym zákazníkom. Na základe Vašich objednávok poskytujeme potrebné služby, činnosti a uskutočňujeme príslušné opatrenia. To zahŕňa najmä komunikáciu s Vami o podmienkach zmluvy, overovanie transakcií, objednávok a iných dohôd, ako aj kontrolu kvality prostredníctvom vhodnej dokumentácie, sťažností, záruk a kulancií, opatrenia pre kontrolu a optimalizáciu obchodných procesov – rovnako ako pre plnenie všeobecných povinností náležitej starostlivosti, kontroly a dohľadu zo strany pridružených spoločností (napr. materskej spoločnosti); monitorovanie produktov, udržovanie bezpečnosti produktov a cestnej premávky (napr. prostredníctvom zvolávacích a servisných akcii), ako aj pri vývoji a zlepšovaní produktov; štatistické vyhodnocovanie podnikového riadenia, zaznamenávanie a kontroly nákladov, hlásenia, internú a externú komunikáciu, krízový management, účtovníctvo a daňové hodnotenie prevádzkových služieb, riadenie rizík, uplatňovanie právnych nárokov a obhajoby v prípade súdnych sporov; zaistenie IT bezpečnosti (mimo iných systémových a overovacích testov) a všeobecnej bezpečnosti, vrátane zabezpečenia budov a zariadení, zaistení a uplatňovania ochrany prístupu (napr. pomocou kontroly prístupu); zaistenie integrity, autenticity a dostupnosti údajov, predchádzanie a vyšetrovanie trestných činov; kontrolu zo strany dozorných orgánov alebo úradov (napr. audity).

2.2 Účely vyplývajúce z nášho oprávneného záujmu alebo oprávneného záujmu tretích strán (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona)

Nad rámec vyššie uvedeného plnenia zmluvy (vrátane uskutočňovania predzmluvných opatrení) spracovávame Vaše osobné údaje vtedy, keď je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán, a to najmä pre nasledujúce účely:

reklamná činnosť alebo výskum trhu a verejnej mienky, pokiaľ ste nevzniesli námietky voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;

získavanie informácii a výmena údajov s ratingovými agentúrami, pokiaľ to vyžaduje naše hospodárske riziko;

skúmanie a optimalizácia procesov pre analýzu potrieb;

vývoj nových služieb a produktov, ako aj aktuálnych systémov a programov;

sprístupnenie osobných údajov v rámci due diligence v priebehu rokovaní o predaji spoločnosti;

pre overenie v európskych a medzinárodných teroristických zoznamoch, pokiaľ to vyžadujú naše právne záväzky;

zlepšovanie našich údajov, napr. pomocou využitia alebo výskumu verejne prístupných údajov;

štatistické hodnotenie alebo analýzy trhu;

benchmarking;

uplatňovanie našich právnych nárokov a obhajoby v právnych sporoch, ktoré nesúvisia priamo so zmluvným vzťahom;

obmedzené spracúvanie údajov, pokiaľ vymazanie údajov nie je možné alebo je možné len s neprimerane vysokým úsilím v dôsledku špeciálneho druhu úložiska;

vývoj bodovacích systémov a/alebo automatizovaných rozhodovacích procesov;

predchádzanie a vyšetrovanie trestných činov, pokiaľ nejde o spracúvanie výlučne pre účely plnenia právnych povinností;

zabezpečenie budov a zariadení (napr. prostredníctvom kontroly prístupu a kamerových systémov), v rozsahu, v ktorom táto činnosť presahuje rámec povinností súvisiacich so všeobecnou starostlivosťou;

interné a externé vyšetrovanie, bezpečnostné konanie;

akékoľvek monitorovanie alebo nahrávky telefonických rozhovorov pre účely kontroly kvality a školení;

získavanie a udržovanie osvedčenia súkromnoprávneho alebo verejnoprávneho charakteru;

opatrenia pre ochranu našich práv, ako napríklad kamerový monitoring za účelom ochrany našich zákazníkov a zamestnancov, ako aj zaistenie dôkazov v prípade trestných činov a ich prevencie.

2.3 Spracúvanie na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona)

Vaše osobné údaje môžu byť pre určité účely (napr. použitie firemných komunikačných systémov pre súkromné účely, fotografie/videa pre zverejnenie na intranetu /internetu) spracúvané tiež na základe Vášho súhlasu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. To platí tiež pre odvolanie Vášho súhlasu, udeleného pred účinnosťou GDPR, tj. pred 25. májom 2018. Máte právo byť osobitne informovaný o dôsledkoch odvolania alebo odmietnutia poskytnutia súhlasu priamo v texte takého súhlasu.

Vo všeobecnej rovine má odvolanie súhlasu účinky len do budúcna. Spracovávanie, ku ktorému došlo pred udelením súhlasu, nie je týmto spôsobom dotknuté a zostáva v súlade s právnymi predpismi.

2.4 Účely vyplývajúce z plneniaprávnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) Zákona) alebo zo spracúvania vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR a § 13 ods. 1 písm. e) Zákona)

Tak ako pri podnikaní každého podnikateľa, aj súčasťou nášho podnikania je veľké množstvo právnych povinností. Ide predovšetkým o zákonné požiadavky (napr. obchodného a daňového práva), ale tiež pravidlá stanovené dozorným orgánom alebo podzákonnými predpismi. Účely spracúvania môžu zahŕňať tiež kontrolu totožnosti a veku, prevenciu podvodov a prania špinavých peňazí (napr. overovanie údajov v európskych a medzinárodných teroristických zoznamoch), dodržovanie kontrolných a oznamovacích povinností podľa daňových predpisov, ako aj pri archivácii údajov a zaistenie bezpečnosti osobných údajov, pre účely auditov zo strany daňových poradcov/audítorov, daňových a iných dozorných orgánov. Okrem toho môže byť nevyhnutné sprístupniť osobné údaje v rámci správnych/súdnych príkazov o zhromažďovaní dôkazov, vymáhania práv a trestného stíhania alebo uspokojenia občianskoprávnych nárokov.

  1. Kategórie osobných údajov spracovávaných v prípade, že nie sú získané priamo od vás, a ich pôvod

Ak je to nevyhnutné v súvislosti so zmluvným vzťahom, ktorý s Vami máme alebo činnosťami, ktoré vykonávate, môžeme spracúvať Vaše údaje, ktoré sme zákonne získali od subjektov z autorizovanej siete Dongfeng alebo od iných spoločností (napr. poisťovne či poskytovatelia financovania), alebo iných tretích strán (ratingových agentúr, registrov adries). Okrem toho spracovávame osobné údaje, ktoré sme legálne zhromaždili, obdržali alebo získali z verejne prístupných zdrojov (napr. obchodného registra a iných registrov, tlače, internetu a ďalších médií), ak je to nevyhnutné a ak môžeme tieto údaje podľa zákona spracovávať.

Príslušné kategórie osobných údajov sú najmä nasledujúce:

osobné údaje (meno, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, rodinný stav, povolanie/podnikateľská činnosť a porovnateľné údaje, kontaktná osoba, vodičské oprávnenie a podobné údaje)

kontaktné údaje (adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a podobné údaje)

prenajímatelia a nájomcovia

údaje z registrov (údaje z registra obyvateľov a podobné údaje)

údaje z vodičského preukazu alebo preukazu totožnosti

potvrdenie o zaplatení/úhrade záväzkov z debetných a kreditných kariet

informácie o Vašej finančnej situácii (údaje o úvero-schopnosti vrátane vyhodnocovania, tj. údaje pre posúdenie ekonomického rizika)

zákaznícka história

technické údaje o vozidle vrátane diagnostických údajov

informácie o údržbe a opravách

údaje o využívaní nami ponúknutých médií (napr. čas prístupu na naše webové stránky, do aplikácii alebo newsletterov, vstupy a rozkliknuté stránky/odkazy a podobné údaje)

údaje z kamerových záznamov

  1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov Vašich osobných údajov

V našej spoločnosti sprístupňujeme údaje tým interným oddeleniam alebo organizačným jednotkám, ktoré ich potrebujú k plneniu našich zmluvných a zákonných povinností alebo ktoré vyžadujú také údaje v rámci výkonu našich oprávnených záujmov.

Vaše údaje sú sprístupnené/prenášané externým spoločnostiam a osobám len v nasledujúcich prípadoch:

v súvislosti s plnením zmluvy;

pre účely pre ktoré sme povinní alebo oprávnení poskytovať informácie, oznámenia alebo prenášať osobné údaje (napr. poisťovniam poskytujúcim poistenie zodpovednosti zamestnávateľa, zdravotným poisťovniam, daňovým úradom) za účelom plnenia zákonných povinností alebo v prípadoch verejného záujmu (viď čl. 2.4);

v rozsahu, v akom nami poverení externí poskytovatelia služieb spracovávajú údaje ako sprostredkovatelia alebo osobám, ktoré vykonávajú určité činnosti (napr. poskytovatelia asistenčných služieb, poskytovatelia voliteľnej predĺženej záruky, ako aj poskytovatelia leasingu a financovania, externé dátové centrá, podpora a údržba IT aplikácii, archivácia, spracovávanie dokumentov, služby call centra, služby compliance, kontroly a screeningy údajov pre účely boja proti praniu špinavých peňazí, validácia údajov a ochrana údajov, kontrola hodnovernosti, likvidácia údajov, nákup/komisie, správa zákazníkov, doručovanie pošty, marketing, mediálne technológie, výskum, kontrola rizík, fakturačné služby, telekomunikácie, správa webových stránok, audítorské služby, kuriérske služby alebo logistika);

v dôsledku nášho oprávneného záujmu alebo oprávneného záujmu tretej strany, a to v rámci účelov uvedených v čl. 2.2 (napr. prenos osobných údajov orgánom verejnej moci, ratingovým agentúram, inkasným agenturám, advokátom, súdom, znalcom, spoločnostiam patriacim do koncernu a dozorným orgánom);

pokiaľ ste nám udelili súhlas s prenosom osobných údajov tretím stranám.

Prenosu Vašich osobných údajov tretím osobám sa zdržíme taktiež v prípade, že ste o takom prenose neboli osobitne informovaný. V prípade, že poveríme spracúvaním Vašich osobných údajov externých poskytovateľov služieb, Vaše údaje budú v rámci poskytovania týchto služieb chránené bezpečnostnými opatreniami v rovnakom rozsahu, ako sú chránené nami. V každom prípade budú však tieto tretie osoby používať Vaše osobné údaje len na tie účely, na ktoré sú im poskytnuté.

  1. Doba, po ktorú sú Vaše osobné údaje uchovávané

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame v zásade počas trvania nášho zmluvného vzťahu. To zahŕňa taktiež zahájenie vyjednávania o uzatvorení zmluvy (predzmluvné vzťahy) a uzatvorenie zmluvy.

Okrem toho podliehame rôznym dokumentačným a archivačným povinnostiam vychádzajúcim, mimo iných, z obchodných, daňových alebo AML predpisov. Lehoty a doby dokumentácie a/alebo archivácie v nich stanovené trvajú až desať rokov po skončení zmluvného vzťahu alebo predzmluvného vzťahu.

Osobitné zákonné ustanovenia môžu naviac vyžadovať dlhšie doby (napr. naša povinnosť monitorovať naše výrobky až do konca životnosti vozidla, aby mohli v prípade potreby uskutočniť zvolávaciu alebo servisnú akciu).

Pokiaľ už údaje nie sú ďalej nevyhnutné pre plnenie a výkon zmluvných alebo zákonných povinností a práv, sú bežne vymazané, pokiaľ nie je – po obmedzenú dobu – nevyhnutné ich ďalšie spracúvanie pre účely uvedené v čl. 2.2 z dôvodu prevažujúceho oprávneného záujmu. O prevažujúci oprávnený zajem ide napríklad v situácii, kedy nie je možné údaje vymazať v dôsledku špeciálnej povahy úložiska, alebo pokiaľ je to možné len s nepriemerne vysokými nákladmi a spracúvanie za iným účelom je vylúčené vhodnými technickými a organizačnými opatreniami.

  1. Spracúvanie údajov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách

Údaje sú predávané osobám v krajinách mimo Európsky hospodársky priestor (EHP, tzv. tretie štáty), kedykoľvek je to nevyhnutné pre plnenie zmluvných povinností voči Vám (napr. pokiaľ ste vyslaní do iného štátu), pokiaľ to vyžaduje právo (napr. oznamovacie povinnosti podľa daňových predpisov), pokiaľ je tak uskutočnené na základe nášho oprávneného záujmu alebo oprávneného záujmu tretej strany, alebo ste nám k tomuto udelili súhlas.

Súčasne môžu byť Vaše údaje spracovávané v tretej krajine, a to i v súvislosti so zapojením poskytovateľov služieb v rámci spracúvania objednávky. Pokiaľ nebolo Európskou Komisiou vydané žiadne rozhodnutie o zodpovedajúcej úrovni ochrany osobných údajov pre príslušnú krajinu, zaručujeme, že Vaše práva a slobody budú primerane chránené a zaručené v súlade s právom EU na ochranu osobných údajov prostredníctvom zmluvných doložiek. Na žiadosť Vám poskytneme podrobné informácie.

Môžete si vyžiadať informácie o vhodných alebo primeraných zárukách, ako aj o možnostiach ako a kde obdŕžať ich kópiu od zodpovednej osoby spoločnosti alebo HR oddelenia, s Vami komunikuje.

  1. Uchovávanie údajov súvisiacich s vozidlom

Vo Vašom vozidle sú nainštalované elektronické riadiace jednotky. Tieto riadiace jednotky spracovávajú údaje, ktoré prijímajú napr. od senzorov vozidla, ktoré sami vygenerujú alebo si vzájomne vymenia. Niektoré riadiace jednotky sú potrebné pre bezpečnú prevádzku Vášho vozidla, iné Vám poskytujú jazdnú asistenciu (asistenčné systémy vodiča) alebo zaisťujú pohodlie či zábavné funkcie.

Všeobecné informácie o spracúvaní údajov vo vozidlách sú uvedené nižšie. Ďalšie informácie týkajúce sa konkrétnych údajov, ktoré sú zhromažďované a ukladané vo Vašom vozidle a ktoré sú a pre aké účely predávané tretím stranám, je možné nájsť v článku „Ochrana osobných údajov“ príslušnej užívateľskej príručky, kde sú rovnako uvedené priame väzby na predmetné špecifické funkcie. Tieto návody k obsluhe sú k dispozícii tiež on-line a, v závislosti na konfigurácii vozidla, i v digitálnom formáte priamo vo vozidle.

Osobné referenčné údaje

Každé vozidlo je identifikované pomocou jedinečného identifikačného čísla vozidla. Toto identifikačné číslo vozidla je vystopovateľné k aktuálnym aj bývalým vlastníkom vozidla. Z vozidla získané údaje môžu byť tiež vystopované spätne vo vzťahu k vlastníkovi alebo vodičovi vozidla inými spôsobmi, napríklad pomocou registračných značiek.

Údaje generované alebo spracovávané riadiacimi jednotkami tak môžu byť osobnými údajmi. V závislosti na tom, aké údaje o vozidle sú k dispozícii, je možné vyvodiť závery týkajúce sa napríklad Vášho jazdného štýlu, Vašej lokalizácie, trasy či spotreby.

Vaše práva pri ochrane osobných údajov

V zmysle práva na ochranu osobných údajov máte vo vzťahu k spoločnostiam, ktoré spracovávajú Vaše osobné údaje, určité práva.

Ste tak oprávnený požadovať kompletné bezplatné sprístupnenie informácii v priamom vzťahu k výrobcovi a tretím stranám (napr. povereným asistenčným službám alebo dielňam, poskytovateľom on-line služieb vo vozidle), za predpokladu, že uchovávali Vaše osobné údaje. Môžete požiadať o informácie o tom, aké údaje sú o Vás uchovávané, za akým účelom a aký je ich pôvod. Vaše právo na informácie tiež zahŕňa prenos osobných údajov na iné tretie osoby.

Údaje, ktoré sú uložené výhradne vo vozidle, môžu byť dostupné len s odbornou pomocou napr. dielne a v prípade, že je to vhodné aj za odplatu.

Právne požiadavky týkajúce sa sprístupnenia osobných údajov

V rozsahu, ktorý stanovujú právne predpisy, sú výrobcovia povinní na žiadosť orgánov verejnej moci sprístupniť informácie, ktoré uchovávajú, a to v rozsahu, ktorý je v konkrétnom prípade vyžadovaný (napr. v prípade vedenia trestného konania).

Orgány verejnej moci sú tiež v zvláštnych prípadoch oprávnené nahliadať do osobných údajov, a to v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Napríklad v prípade nehody môžu byt prečítané informácie z riadiacej jednotky airbagu, aby sa objasnili okolnosti havárie.

Prevádzkové údaje o vozidle

Riadiace jednotky spracovávajú údaje za účelom prevádzky vozidla:

Tieto údaje zahŕňajú napríklad:

informácie o stave vozidla (napr. rýchlosť, spomalenie, následné zrýchlenie, rýchlosť kolesa, indikácie použitia bezpečnostných pásov),

podmienky okolitého prostredia (napr. teplota, dažďový senzor, snímač vzdialenosti).

Tieto údaje sú vo všeobecnosti dočasné, nie sú ukladané po skončení doby prevádzky vozidla a sú spracovávané len v samotnom vozidle. Riadiace jednotky spravidla obsahujú pamäťové úložiská. Tie môžu byť použité, či už dočasne alebo trvalo, k dokumentácii stavu vozidla, namáhania súčiastok, požiadaviek na údržbu a technických udalostí a porúch.

V závislosti od technickej konfigurácie môžu byť ukladané nasledujúce informácie:

prevádzkové podmienky systémových komponentov (napr. údaje o náplni, tlaku v pneumatikách a stave batérie),

poruchy a závady dôležitých systémových komponentov (napr. osvetlenie a bŕzd),

reakcie systémov na mimoriadne jazdné situácie (napr. spustenie airbagu, aktivácia systému riadenie stability),

informácie o udalostiach, pri ktorých je vozidlo poškodené,

pri elektrických vozidlách stav nabíjania vysokonapäťového akumulátoru a odhadovaný dojazd

V konkrétnych prípadoch (napríklad v prípade, že vozidlo zistilo poruchu), môže byť nevyhnutné uložiť údaje, ktoré by boli za bežných okolností dočasné.

Pokiaľ využívate niektoré služby (napr. opravy a údržby), môže byť v prípade potreby možné prečítať a využiť uložené prevádzkové údaje spoločne s identifikačným číslom vozidla. Údaje o vozidle môžu byť prečítaná zamestnancami v sieti Dongfeng (napr. autorizovanými dielňami, výrobcami) alebo tretími osobami (napr. asistenčnými službami, nezávislými opravcami). To isté platí v prípade reklamácii a opatrení k zaisteniu kvality.

Údaje sú spravidla čítané prostredníctvom povinného pripojenia OBD (on-board diagnostic – palubná diagnostika) vo vozidle. Prečítané prevádzkové údaje dokumentujú technický stav vozidla alebo jeho jednotlivých súčiastok a pomáhajú s diagnostikou poruchy, dodržovaním povinností zo záruky a zlepšovaním kvality. Tieto údaje, najmä informácie o namáhaní jednotlivých súčiastok, technických udalostiach, prevádzkových chybách a ďalších chybách, sú v prípade potreby poskytované výrobcovi spoločne s identifikačným číslom vozidla. Okrem toho je zodpovednosť za výrobok zodpovednosťou výrobcu. Pre tieto účely používa výrobca prevádzkové údaje vozidiel externe, napríklad pre zvolávacie akcie. Tieto údaje môžu byť tiež využité k overeniu nárokov zákazníka zo záruky a zodpovednosti výrobcu.

Chybová pamäť vozidla môže byť v priebehu opravy a údržby alebo na Vašu žiadosť vynulovaná servisným pracovníkom.

Komfort a zábavné funkcie

Pri používaní vozidla je možné na základe Vašich požiadaviek ukladať a kedykoľvek meniť/resetovať nastavenia komfortu a ďalších funkcii Vášho vozidla.

V závislosti na konkrétnej konfigurácii vozidla môže ísť o tieto funkcie:

nastavenie polohy sedadla a volantu,

nastavenie podvozku a nastavenie klimatizácie,

prispôsobenie, ako napr. osvetlenie interiéru.

Rovnako tak je možné v závislosti na zvolenej konfigurácií ukladať Vaše údaje do informačných systémov vozidla.

V závislosti na konkrétnej konfigurácií vozidla môže ísť o nasledujúce údaje:

multimediálne údaje, napr. hudba, filmy alebo fotografie pre prehrávanie v integrovanom multimediálnom systéme,

údaje z adresára pre použitie v spojení s integrovaným systémom handsfree alebo integrovaným navigačným systémom,

zadané navigačné ciele,

údaje o využívaní internetových služieb.

Tieto údaje pre funkcie komfortu a zábavy vo vozidle môžu byť umiestnené lokálne vo vozidle alebo môžu byť umiestnené na zariadení, ktoré ste k vozidlu pripojili (napr. smartphone, USB flash disk alebo MP3 prehrávač). Tieto údaje môžete kedykoľvek zmazať, a to za predpokladu, že ste ich taktiež sami priamo poskytli.

Prenos týchto údajov mimo vozidlo je závislé výhradne na Vašich požiadavkách, a to najmä na nastavení, ktoré ste zvolili pri používaní online služieb.

Integrácia smartfónov, napríklad systémov Android Auto alebo Apple Car Play

Pokiaľ je Vaše vozidlo zodpovedajúcim spôsobom vybavené, môžete k nemu pripojiť Váš smartfón alebo iné mobilné zariadenie, a získať tak možnosť ich ovládať pomocou integrovaných ovládacích prvkov vo vozidle. Obrázky a zvuky smartfónu je možné reprodukovať prostredníctvom multimediálneho systému vozidla. Súčasne sú do Vášho smartfónu určité údaje prenášané. V závislosti na type pripojenia môžu tieto informácie obsahovať údaje o polohe, dennom/nočnom režime a ďalších všeobecných informáciách o vozidle. Prosíme Vás o oboznámenie sa s prevádzkovými pokynmi pre zábavný systém vozidla.

Prepojenie smartfónu a vozidla umožňuje využívať vybrané aplikácie smartfónu priamo vo vozidle, napríklad navigáciu alebo prehrávanie hudby. Ďalšie interakcie medzi smartfónom a vozidlom neprebiehajú, zariadenie najmä nemá aktívny prístup k údajom o vozidle. Povahu akéhokoľvek ďalšieho spracúvania údajov určuje poskytovateľ aplikácie. Či a aké nastavenie je možné použiť, závisí na konkrétnej aplikácii a operačnom systéme Vášho smartfónu.

Online služby

Ak je Vaše vozidlo vybavené pripojením k bezdrôtovej sieti, je tak umožnená výmena údajov medzi vozidlom a ostatnými systémami. Bezdrôtové pripojenie prebieha prostredníctvom prenosovej a prijímacej jednotky, ktorá je špecifická pre každé vozidlo alebo prostredníctvom mobilného terminálu (napr. smartfónu), ktorý ste k vozidlu pripojili. Pomocou tohoto sieťového pripojenia je možné využívať online funkcie. Patria sem online služby a aplikácie, ktoré Vám poskytol výrobca alebo iný poskytovateľ.

Služby poskytované výrobcom

Nami poskytované online služby sú popísané spoločnosťou Dongfeng na vhodnom mieste (napr. prevádzkovej príručke a/alebo príslušnej národnej webovej stránke Dongfeng) a sú poskytované spoločne so súvisiacimi informáciami o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť využité k poskytovaniu online služieb. Výmena údajov pre tento účel prebieha prostredníctvom chráneného pripojenia, napríklad pomocou počítačových systémov určených k tomuto účelu. Okrem poskytovania služieb sa zhromažďovanie, spracúvanie a využívanie osobných údajov uskutočňuje výlučne na základe zákonného oprávnenia napr. v prípade systému tiesňového volania vyžadovaného zákonom alebo na základe vzájomných dohôd a súhlasu.

Služby a funkcie (ktoré môžu byť spoplatnené) a v niektorých prípadoch aj celé bezdrôtové pripojenie je možné vo vozidle aktivovať i deaktivovať. Z tohoto sú vylúčené funkcie a služby požadované zákonom, ako napr. systémy tiesňového volania.

Služby tretích strán

Pokiaľ sa rozhodnete využívať online služby iných poskytovateľov (tretích strán), beriete na vedomie, že tieto služby spadajú do zodpovednosti príslušného poskytovateľa a budú podliehať ním stanoveným podmienkam ochrany údajov. Výrobca vo vzťahu k takto vymenovanému obsahu všeobecne nemá žiadny vplyv.

O povahe, rozsahu a účele tohoto zhromažďovania a spracúvania osobných údajov týmito tretími stranami sa, prosím, informujte vždy u príslušného poskytovateľa služby.

  1. Práva súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov

Pokiaľ splníte stanovené podmienky, môžete voči nám uplatniť nasledujúce práva súvisiace s ochranou osobných údajov

Máte právo na informácie ohľadom osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v súlade s čl. 15 GDPR a § 21 Zákona.

Máte právo na opravu údajov, ktoré sú nesprávne alebo chybné, ak o to požiadate v súlade s čl. 16 GDPR a § 22 Zákona.

Ak si to želáte, môžete uplatniť svoje právo na výmaz údajov v súlade s čl. 17 GDPR a § 23 Zákona, ak tomu nebráni žiadne zákonné ustanovenie alebo naše prevažujúce oprávnené záujmy (napr. uplatnenie našich práv a nárokov).

V súlade s podmienkami uvedenými v čl. 18 GDPR a § 24 Zákona, máte právo na obmedzenie spracúvania.

Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov v súlade s čl 21 GDPR a § 27 Zákona, v dôsledku čoho sme povinní prestať spracúvať Vaše údaje. Pri využití práva namietať proti spracúvaniu sa zohľadňujú konkrétne okolnosti s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, pričom naše oprávnené záujmy môžu prevážiť nad Vašim právom namietať.

Máte právo získať Vaše údaje v súlade s čl. 20 GDPR a § 26 Zákona v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme, ako aj právo na takýto prenos údajov tretím stranám.

Okrem toho máte tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý ste nám udelili, s účinnosťou do budúcna (viď bod 2.3).

Máte tiež právo podať sťažnosť v súlade s čl. 77 GDPR na orgán dohľadu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220. Odporúčame však v prvom rade kontaktovať vždy najskôr našu zodpovednú osobu.

Vaše žiadosti o uplatnenie práv zasielajte písomne na našu hore uvedenú adresu alebo priamo našej zodpovednej osobe.

  1. Rozsah údajov, ktoré je nevyhnutné aby ste nám poskytli

Potrebujeme od Vás len tie osobné údaje, ktorých poskytnutie je nevyhnutné na založenie a následný výkon nášho zmluvného vzťahu, prípadne našich vzájomných predzmluvných vzťahov alebo ktorých spracúvanie je vyžadované právnymi predpismi. Bez týchto osobných údajov nie je vo všeobecnosti možné uzatvoriť alebo riadne vykonávať našu vzájomnú zmluvu, pričom to isté platí aj pre údaje, ktoré môžeme od Vás vyžadovať aj po uzatvorení zmluvy v rámci výkonu zmluvy. Ak od Vás budeme požadovať takéto údaje, budete o dobrovoľnosti ich poskytovania vždy výslovne oboznámený.

  1. Existencia automatizovaného rozhodovania v jednotlivých prípadoch (vrátane profilovania)

Pri našej činnosti nevykonávame žiadne automatizované rozhodovanie ako je definované v článku 22 GDPR a § 28 Zákona. Ak by sme v budúcnosti začali vykonávať v jednotlivých prípadoch automatizované rozhodovanie, budeme Vás o tom informovať v súlade s právnymi predpismi.

Za určitých okolností môžeme Vaše údaje spracovávať čiastočne s cieľom hodnotiť určité osobné aspekty (profilovanie).

Môžeme používať nástroje pre hodnotenie, a to za účelom poskytovania Vám cielených informácii a rád ohľadom niektorých produktov. Tieto nástroje umožňujú produktový design zameraný na Vaše potreby, komunikáciu a reklamu, vrátane výskumu trhu a verejnej mienky.

Tieto postupy môžu byť tiež použité k posúdeniu Vašej platobnej schopnosti a kredibility, ako aj k boju proti podvodom a praniu špinavých peňazí. K posúdeniu Vašej kredibility je možné použiť „bodovacie hodnoty“. V prípade bodovania sa pomocou matematických metód vypočíta pravdepodobnosť, s ktorou zákazník splní svoje platobné záväzky v súlade so zmluvou. Také hodnoty uľahčujú našu činnosť pri hodnotení Vašej kredibility, rozhodovanie v súvislosti s ponukou produktov a sú začlenené do nášho systému riadenia rizík. Výpočet je založený na matematicky i štatisticky overených a uznaných metódach a vyplýva z údajov poskytnutých Vami, najmä údajov o príjmoch, výdavkoch, aktuálnych záväzkoch, povolaní, zamestnávateľovi, počte odpracovaných rokov, skúsenostiach z predchádzajúcich zamestnaní/povolaní, splácanie predchádzajúcich pôžičiek v súlade so zmluvami a informáciami od úverových agentúr.

Informácie o štátnej príslušnosti a osobitných kategórií osobných údajov podľa čl. 9 GDPR a § 16 Zákona nie sú spracovávané.

Informácie o štátnej príslušnosti a osobitných kategórií osobných údajov podľa čl. 9 GDPR a § 16 Zákona nie sú spracovávané.

Informácie o Vašom práve namietať v zmysle čl. 21 GDPR a § 27 Zákona

Kedykoľvek máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona (oprávnený záujem) alebo čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR a § 13 ods. 1 písm. e) Zákona (verejný záujem). Podmienkou takéhoto namietania je však existencia dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Rovnaká podmienka sa uplatňuje tiež na profilovanie v zmysle čl. 4 ods. 4 GDPR a § 5 písm. g) Zákona, ktoré je vykonávané na tomto základe.

Ak bude proti spracúvaniu namietať, nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V niektorých prípadoch môžeme použiť Vaše osobné údaje tiež za účelom priameho marketingu. Ak si neprajete dostávať žiadnu reklamu, máte právo proti tomu kedykoľvek namietať. Toto sa vzťahuje tiež na profilovanie v rozsahu, ktorý sa týka priameho marketingu. Takéto namietanie budeme vždy akceptovať do budúcna.

Ak budete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na tieto účely, nebudeme viac používať Vaše údaje na účely priameho marketingu.

Namietanie nám môžete oznámiť bez ohľadu na formu oznámenia, ideálne však na túto adresu

Plastonic s.r.o.

Nám. Osloboditeľov 3B 040 01 Košice – mestská časť Juh

Tel.: +421 911 370 722

E-mail: info@dfmotor.sk

Tieto informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s čl. 13, 14 a 21 GDPR a § 19, 20 a 27 Zákona sa môžu z času na čas meniť alebo dopĺňať. Všetky zmeny budú uverejnené na našej internetovej stránke, kde môžete nájsť tiež archív starších znení tohto dokumentu.

Slovenský návrh informačného textu o nástroji Facebook pixel a samostatný odsek o možnosti zrušenia svojej účasti ako doplnok k vyhláseniu o ochrane osobných údajov pre vaše webové stránky:

Táto webová stránka využíva remarketingovú funkciu spoločnosti Facebook Inc. („Facebook“) s názvom „vlastné publikum“. Používa sa na zobrazovanie záujmových reklám („reklamy Facebook“) návštevníkom tejto webovej stránky, keď navštívia sociálnu sieť Facebook

Keď ste na tejto webovej stránke, vytvorí sa priame spojenie so servermi Facebook. Facebook priradí tieto informácie k vášmu osobnému užívateľskému účtu Facebook. Viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov prostredníctvom sociálnej siete Facebook, vašich právach v tomto ohľade a spôsoboch ochrany vašich osobných údajov nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/.

Prípadne môžete tiež deaktivovať funkciu remarketingu „vlastné publikum“ na tomto odkaze: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Ak chcete vykonať deaktiváciu, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Facebook.

Štatistiky návštevnosti

V záujme zaistenia optimálneho výkonu našich webových stránok zaznamenávame a ukladáme anonymné údaje s využitím technických riešení od spoločnosti Sophus3 Ltd. (www. sophus3.de), ale zároveň tieto údaje využívame na zostavovanie používateľských profilov evidovaných pod pseudonymami. Na tento účel môžu byť použité súbory cookie, ktoré umožňujú rozpoznanie konkrétneho internetového prehliadača. Údaje o nositeľovi pseudonymu sa však do používateľského profilu zaznamenajú až po výslovnom súhlase návštevníka. Konkrétne to znamená, že IP adresy sú ihneď po zaznamenaní znečitateľnené, aby ich nebolo možné priradiť k používateľským profilom. Návštevníci týchto webových stránok môžu so zaznamenávaním a ukladaním týchto údajov kedykoľvek vyjadriť nesúhlas na [//web.auto.sophus3.com/s3optout.html].

Tieto webové stránky využívajú tiež Google Analytics, službu analýzy webových stránok poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Google Analytics používa na zhromažďovanie informácií o návštevníkoch (vrátane IP adries) súbory cookie, čo sú textové súbory ukladané vo vašom počítači. Vaša IP adresa bude anonymizovaná a spoločnosť Google ju nebude spájať so žiadnymi inými údajmi, ktoré vlastní. Použitie súborov cookie môžete odmietnuť tým spôsobom, že zvolíte príslušné nastavenie vo svojom internetovom prehliadači. Pamätajte však na to, že v takom prípade nemusia byť k dispozícii všetky funkcie týchto webových stránok. Ďalej môžete spoločnosti Google zabrániť v zhromažďovaní a využívaní údajov (súborov cookie a IP adries) tak, že si stiahnete a nainštalujete rozšírenie prehliadača dostupné na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Ďalšie informácie o podmienkach používania a zásadách ochrany súkromia nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/.

Dodatočné informácie o ochrane osobných údajov na našej Dongfeng Facebook Fanpage

Na našej Dongfeng Facebook Fanpage máte možnosť získať informácie o našich službách a produktoch a lebo s nami komunikovať. Naša Facebook Fanpage a spracovanie osobných údajov, ktoré prostredníctvom nej vykonávame, je založené na dohode spoločných prevádzkovateľov uzatvorenej v súlade s čl. 26 GDPR (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) so spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko), ktorá v zmysle uzavretej dohody nesie hlavnú zodpovednosť za spracúvanie. V dôsledku uzatvorenia tejto dohody nie sme sami schopný urobiť akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa spracovania vstupných a štatistických údajovich použitia a implementácie. Primárnu zodpovednosť za spracovanie údajov prostredníctvom Štatistík stránky a splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z GDPR v súvislosti so spracovaním týchto osobných údajov má preto spoločnosť Facebook.

Radi by sme Vás upozornili, že pokiaľ navštívite našu Facebook Fanpage môžu byť Vaše užívateľské osobné údaje spracovávané aj mimo územia EHP. Spoločnosť Facebook sa ako certifikovaný poskytovateľ zaviazala dodržiavať štandardy ochrany osobných údajov EÚ v súlade s pravidlami programu Privacy Shield. Viac informácií je dostupných (k 2.11.2018) tu:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Vaše údaje môžu byť spracované na účely prieskumu trhu a propagačné účely, akými je vytváranie užívateľských profilov a analýz, a ich použitie na účely zobrazovania reklám založených na Vašich vzorcoch správania. Cookies sa spravidla ukladajú do Vášho počítača.

V tejto súvislosti nám funkcia Štatistiky Stránky umožňuje získať od Facebooku rôzne štatistické údaje súvisiace s používaním našej Facebook Fanpage, ako napríklad celkový počet zobrazení stránky, „lajky“, aktivita na stránke, analýza príspevkov a komentárov a vzájomné interakcie, počet videní videí, analýza zdieľaného obsahu, odpovedí, údajov o podiele mužov a žien, miesto pôvodu, jazykoch, zobrazení a prekliknutí sa na obchod, kliknutí na plánovač trasy a na telefónne čísla. Tieto informácie využívame k tomu, aby sme našu stránku urobili atraktívnejšiu a prispôsobili ju Vašim potrebám (napríklad tým, že identifikujeme správny čas k publikovaniu určitého obsahu).

Spracovanie osobných údajov užívateľov na našej Facebook Fanpage je založené na našich oprávnených záujmoch spočívajúcich v možnosti zabezpečiť Vám vhodný, cielený obsah našich informačných oznámení a komunikácie sužívateľmi (právny základ je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Pokiaľ Vás Facebook, ako poskytovateľ platformy, požiada o súhlas s konkrétnym spracovaním niektorých osobných údajov, ide o spracúvanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Pokiaľ ide o uplatňovanie práv dotknutých osôb a žiadosti o informácie, upozorňujeme, že najúčinnejšie je obrátiť sa priamo na Facebook (viď https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Ďalšie informácie o spracúvaní a používaní údajov, ako aj o príslušných právach a možnostiach ochrany Vášho súkromia, vrátane možnosti odmietnutia spracúvania údajov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/ a v časti „Facebook Štatistiky Stránky“ na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads alebo //www.youronlinechoices.com

Vylúčenie zodpovednosti pre službu Google Analytics

Táto webová stránka využíva aj službu Google Analytics, službu analýzy webových stránok spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie, čo sú textové súbory vo vašom počítači, aby webová stránka mohla analyzovať informácie vygenerované súborom cookie, ktoré sa týkajú vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy). Vaša IP adresa bude anonymizovaná a spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení v prehliadači. Ak to však urobíte, môže sa stať, že nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu a používaniu údajov spoločnosťou Google (súbory cookie a IP adresa) – stačí, ak si do prehliadača prevezmete a nainštalujete doplnok, ktorý je k dispozícii na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?. Podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/.

Ak chcete získať prehľad o ochrane osobných údajov v službe Google, kliknite sem a odhláste sa zo služby Google Analytics na všetkých webových stránkach:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alternatívou k pluginu pre prehliadač alebo v prípade prehliadania cez mobilné zariadenia môžete službu Google Analytics deaktivovať kliknutím na nasledujúci odkaz. Na počítači sa nastaví súbor „opt-out cookie“, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. (Tento súbor cookie „opt-out“ bude fungovať iba v rámci tohto prehliadača na vašom zariadení. Ak súbory cookie na svojom zariadení odstránite, ale chcete naďalej blokovať sledovanie tejto webovej stránky, budete musieť znova kliknúť na odkaz).

Google reCAPTCHA:

Na základe nášho legitímneho záujmu o predchádzanie rozosielania spamu a zneužívania používame na našich webových stránkach aj funkciu reCAPTCHA od spoločnosti Google. Táto funkcia sa používa predovšetkým na rozlíšenie toho, či bol určitý údaj zadaný fyzickou osobou, alebo či ide o zneužitie formou automatizovaného spracovania. Súčasťou tejto služby je odosielanie IP adresy, prípadne ďalších údajov požadovaných spoločnosťou Google pre účely služby reCAPTCHA, do spoločnosti Google. Dodatočné informácie o službe Google reCAPTCHA a pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk